top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 

S.G.C.C. SZURMAŃSKI GRZEGORZ CANIS CENTER

(ZGODNIE Z RODO)

​Przykładamy dużą wagę do ochrony i poszanowania prywatności.

​​Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki postępujemy z danymi osobowymi zbieranymi m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.caniscenter.com.

1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej: Administratorem) jest S.G.C.C. Szurmański Grzegorz Canis Center z siedzibą w Dąbrówce nr 260, NIP: 969 007 30 55, REGON: 277669079. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info.caniscenter@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy.

 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w celu wykonania umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi wynikającymi z tego tytułu roszczeniami. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z Państwa działań podejmowanych w serwisie www.caniscenter.com. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe przy użyciu formularzy dostępnych na stronie www.caniscenter.com :

 • formularz zgłoszenia na zawody, kurs, szkolenie, rajd, zabawy w grupie psów, 

 • formularz rekrutacyjny

 • formularz zapisu na newsletter

 • formularz kontaktu

 

3. W przypadku Państwa danych, przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego. 

 

4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

 

 • żądania dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

 • przenoszenia danych;

 • cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w określonym celu, o ile Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uzasadnionego podejrzenia przetwarzania danych Użytkownika niezgodnego z prawem.

 

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora: info.caniscenter@gmail.com.

5. Wykorzystujemy dane osobowe osób ubiegających się o pracę w procesach rekrutacyjnych obejmujące imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, obszar zainteresowań zawodowych oraz wszelkie inne dane, które zdecydują się Państwo nam podać, załączając dokumenty aplikacyjne (w tym CV) lub wypełniając formularz wiadomości. Wykorzystujemy te dane w celu stworzenia listy kandydatów na wakujące stanowiska pracy oraz w celu nawiązania z Państwem kontaktu w sprawach związanych z prowadzoną rekrutacją. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu różni się w zależności od:

 • podstawy prawnej zatrudnienia, o które się Państwo ubiegają,

 • zakresu informacji podanych przez Państwa w dokumentach aplikacyjnych oraz w formularzu wiadomości,

 

Stąd podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) albo Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Wyrażoną zgodę można w każdej chwili wycofać, nie ponosząc z tego powodu żadnych przykrych konsekwencji. Po wycofaniu zgody Państwa dane nie będą wykorzystywane w ramach prowadzonej rekrutacji.

Państwa dane będą przechowywane przez 1 rok od dnia, w którym otrzymaliśmy Państwa aplikację za pomocą formularza online.

 

6. Państwa dane, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane przez nas podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. biurom księgowym, kurierom, podwykonawcom świadczącym usługi wsparcia IT, telekomunikacyjne, prawne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Dane przekazane w formularzu zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera SG CanisCenter. Dane przekazane w formularzu zgłoszenia na kurs przetwarzane są w celu realizacji szkolenia, w tym do realizacji wysyłki za pośrednictwem firm kurierskich i Poczty Polskiej oraz do wystawienia faktury dokumentującej zakup. Dane podane w formularzu kontaktu wykorzystywane są w celu przesłania odpowiedzi na pozostawioną na stronie korespondencję. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach może być niezbędne do korzystania z usług dostępnych w serwisie.

 

7. Państwa dane osobowe nie będą przez nas:

 

 • wykorzystywane do celów marketingowych

 • przetwarzane w sposób zautomatyzowany

 • profilowane

 • przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

bottom of page